×

UWAGA

W związku z dużym zainteresowaniem naszymi produktami mamy opóźnienia w realizacj. Robimy co możemy żeby jak najszybciej zrealizować Państwa zamówienia i odpowiedzieć na zapytania. Przepraszamy i dziekujemy za wyrozumiałość.

Normy rękawic roboczych

Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi
Główną funkcją tych akcesoriów jest odizolowanie ręki pracownika od czynników chemicznych oraz zapobiegnięcie bezpośredniemu kontaktowi z niebezpiecznymi substancjami.
W tej kategorii znajdują się rękawice ochronne o dużej szczelności, pięciopalcowe, które zostały wykonane z kauczuków naturalnych lub syntetycznych, a także z tworzyw sztucznych. Do ich produkcji wykorzystuje się następujące tworzywa:

 • kauczuk naturalny
 • perbunan - kauczuk poliakrylonitrylowy
 • neopren - kauczuk polichloroprenowy
 • viton
 • kauczuk butylowy
 • PVC
 • polialkohol winylowy
 • hypalon

Wśród dostępnych na rynku produktów znajdują się również te, w których zastosowano układy kilku warstw wykonanych z powyższych tworzyw. Ma to doprowadzić do podniesienia właściwości ochronnych produktów, a także zwiększenia ich uniwersalności.

Rękawice przeznaczone do pracy ze środkami chemicznymi często posiadają wewnątrz podkład dzianinowy lub są flokowane. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie większej trwałości i odporności mechanicznej tych akcesoriów, a także poprawa ich właściwości użytkowych. Mogą Państwo wybierać produkty z krótkimi lub długimi mankietami odpowiadającymi nie tylko za ochronę dłoni, ale również przedramienia czy całej ręki.

Warto zaznaczyć, że ich powierzchnia wewnętrzna może być pokryta drobnymi wypukłościami, czyli moletowana. Dzięki temu o wiele łatwiejsze jest chwytanie gładkich, mokrych lub śliskich przedmiotów.

Aktualnie mamy do czynienia z zaostrzeniem wymogów dotyczących właściwości, parametrów oraz wielofunkcyjności rękawic ochronnych. Najnowsze osiągnięcia technologiczne pozwalają na tworzenie artykułów o bardzo wszechstronnych właściwościach, które są w stanie zabezpieczać przed kilkoma zagrożeniami jednocześnie. Na rynku dostępne są między innymi produkty chroniące przed czynnikami chemicznymi, termicznymi czy mechanicznymi, które jednocześnie są dopuszczone do kontaktu z żywnością.

Coraz częściej do zestawu tych właściwości dodaje się także ochronę przed skażeniami radioaktywnymi.
Oczywiście robocze rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 374-1:2005, dotyczące odporności na przenikanie czynnika chemicznego, właściwości mechanicznych, a także odporności na przesiąkanie. Norma ta opisuje również ich minimalną długość.

Przenikanie opisuje się jako proces, w którym określona substancja chemiczna jest w stanie przejść przez materiał rękawicy ochronnej na poziomie molekularnym. W jego skład wchodzą trzy etapy:

 • absorpcja cząsteczek substancji chemicznej w kontakcie z wierzchnią warstwą materiału,
 • w materiale następuje dyfuzja zaabsorbowanych cząsteczek określonej substancji,
 • desorpcja cząsteczek już po wewnętrznej stronie materiału.

Jeśli chodzi o odporność na przenikanie konieczne jest przeanalizowanie każdej kombinacji rękawicy ochronnej cz czynnikiem chemicznym. Przyczyna jest następująca: nie można przyjmować założenia, że wyroby wykonane z określonego materiału zawsze będą odporne na określony czynnik chemiczny. Rękawice robocze, które są wykonane przez różnych producentów mogą się między sobą różnić, nawet jeżeli do ich wykonania wykorzystano te same surowce. Bardzo często różnice te wynikają z rozbieżności w procesach technologicznych.

Każdy producent jest zobowiązany do tego, aby podać w instrukcji dołączonej do swoich produktów wszelkie czynniki chemiczne zastosowane w badaniach oraz uzyskany dla każdego z nich poziom skuteczności. Na bazie tych informacji możliwe jest dokonanie odpowiedniego wyboru rękawic i dopasowanie ich do rodzaju oraz stężenia substancji chemicznej, która jest wykorzystywana w danym zakładzie. Użytkownik powinien jednak uwzględnić dodatkowo fakt równoległego występowania innych zagrożeń. Konieczny jest więc zakup produktów, które będą zabezpieczały przed każdym możliwym czynnikiem.

Poziom skuteczności w kontekście odporności na przenikanie powinien być określony przy wzięciu pod uwagę czasu przebicia. To czas, który minął od pierwszego kontaktu czynnika chemicznego wykorzystanego w badaniu z wierzchnią warstwą rękawicy ochronnej, do pojawienia się tego czynnika po wewnętrznej stronie tworzywa.
W poniższej tabeli znajduje się lista substancji chemicznych, do których przyporządkowane zostały kod literowe według normy EN-16523-1: 2015

Kod Substancja chemiczna
A Metanol | Alkohol pierwszorzędowy
B Aceton| Keton
C Acetonitryl | Nitryle
D Dwuchlorometan | chlorowane węglowodory
E Dwusiarczek węgla | Związek organiczny zawierający siarkę
F Toluen | Węglowodory aromatyczne
G Dwuetyloamina | Amina
H Czterowodorofuran | Eter heterocykliczny
I Octan etylu | Ester
J n-heptan | Węglowodory nasycony
K wodorotlenek sodu 40% | Zasada nieorganiczna
L kwas siarkowy 96% | Nieorganiczny kwas mineralny
M Kwas azotowy 65% | Nieorganiczne kwasy mineralny utlen.
N Kwas octowy 99% | Kwas organiczny
O Roztwór amoniaku 25% | Zasada organiczna
P Nadtlenek wodoru 30% | Nadtlenki
S Kwas fluorowodorowy 40% | Nieorganiczny kwas mineralny
T Formaldehyd 37% | Nieorganiczny minerał Aldehyd

Przesiąkanie definiuje się jako przechodzenie substancji chemicznej przez materiały porowate, otwory, szwy lub inne ubytki w materiale, na poziomie niemolekularnym. Odporność na przesiąkanie materiału, z którego został wykonany dany produkt analizuje się poprzez zbadanie nieszczelności przy wykorzystaniu wody i
powietrza.

Należy również pamiętać, że rękawice ochronne mające zabezpieczać przed działaniem czynników chemicznych, powinny zostać zbadane także pod kątem ich odporności na czynniki mechanicznie. Wszelkie właściwości określa norma PN-EN 388:2006, w której zawarte są takie cechy jak odporność na przecięcia, przekłucia, ścieranie i rozdzieranie. Nie ma w niej jednak informacji dotyczących wymaganych minimalnych poziomów skuteczności związanych z odpornością na wymienione czynniki mechaniczne.

Kiedy stosujemy tego rodzaju rękawice i dochodzi do kontaktu z czynnikami chemicznymi, konieczna jest świadomość, że poziomy skuteczności oraz czasy przenikania lub przesiąkania nie są równoznaczne z rzeczywistym czasem ochrony na danym stanowisku pracy, ponieważ na ostateczne parametry wpływ mają także inne czynniki, takie jak np. temperatura. Konieczna jest więc obserwacja materiału i w sytuacji gdy użytkownik zauważy jakiekolwiek zmiany, np. odbarwienia zesztywnienia, zmiękczenia czy pęknięcia, konieczne jest wycofanie z użytkowania tych akcesoriów.

Bardzo ważnym elementem jest fakt przestrzegania zapisów instrukcji producenta, nie tylko w zakresie użytkowania rękawic, ale również ich czyszczenia, przechowywania i konserwacji. Istotne jest również prawidłowe zdejmowanie rękawic w taki sposób, aby uniknąć przypadkowego zanieczyszczenia rąk.
Poniżej przedstawiamy przykłady zastosowań rękawic roboczych w określonych czynnikach chemicznych.

Substancje pyliste:
Wyroby wykonane z tkaniny pyłoochronnej o wzmocnionej konstrukcji, których zadaniem jest skuteczna ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza. Są one przede wszystkim wykorzystywane w rolnictwie, przy pracach, w których może dochodzić do kontaktu z nietoksycznymi substancjami pylistymi, takimi jak np. nawozy sztuczne.

Substancje chemiczne - ciekłe:

 • środki ochrony roślin: w tym przypadku zaleca się rękawice wykonane z kauczuku butylowego, poliakrylonitrylowego,
 • organiczne rozpuszczalniki:
  • chlorowane:
   • chlorobenzen - produkty wykonane z PVA, vitonu,
   • trichloroetylen - produkty wykonane z PVA,
  • aromatyczne:
   • benzen - wyroby z PVA, vitonu,
   • nitrobenzen - wyroby z PVA, vitonu lub kauczuku butylowego,
   • etylobenzen - wyroby z PVA,
   • toluen - wyroby wykonane z PVA, vitonu,
   • ksylen - wyroby z PVA lub vitonu,
   • aldehyd benzoesowy - wyroby z vitonu lub kauczuku butylowego,
  • alifatyczne:
   • aceton - rękawice robocze wykonane z kauczuku butylowego,
   • benzyna - wyroby z perbunanu lub neoprenu,
   • alkohol etylowy - wyroby z vitonu, kauczuku poliakrylonitrylowego, butylowego lub PVC,
   • alkohol metylowy - wyroby wykonane z kauczuku butylowego lub poliakrylonitrylowego, PVC lub vitonu,
   • alkohol butylowy - produkty wykonane z kauczuku butylowego, poliakrylonitrylowego lub vitonu,
   • nafta - wyroby z neoprenu lub perbunanu,
   • heksan - wyroby z neoprenu, kauczuku poliakrylonitrylowego lub vitonu.
 • kwasy:
  • rozcieńczone - wyroby wykonane z lateksu (kauczuk naturalny), neoprenu, kauczuku
   butylowego lub poliakrylonitrylowego, vitonu,
  • stężone - produkty z PVC, neoprenu, kauczuku butylowego lub vitonu,
  • średnio stężone - rękawice ochronne wykonane z lateksu (kauczuk naturalny), neoprenu, vitonu lub kauczuku butylowego,
 • oleje i smary: produkty wykonane z vitonu, perbunanu lub kauczuku butylowego,
 • woda oraz roztwory wodne soli: produkty z PVC lub gumy naturalnej.

W poniższej tabeli zostały przedstawione odporności materiałów wykorzystywanych do produkcji rękawic ochronnych, na działanie różnego rodzaju czynników chemicznych. 

Materiał Odporność Czynnik, który doprowadza do rozkładu
Kauczuk naturalny Wysoka odporność na średnio stężone roztwory kwasów i zasad (do 30%), roztwory wodne soli, wodę, aldehydy, alkohole, aniliny, ketony oraz dwusiarczek węgla. Benzyna, a także pochodne octanu etylu, benzenu i trichloroetylenu. Czynniki utleniające, takie jak tlen, perhydrol czy ozon, jak również światła czy wysoka temperatura.
Kauczuk poliakrylonitrylowy (perbunan) Wyróżnia się odpornością na węglowodory alifatyczne, takie jak olej czy benzyna, a także aminy, alkohole, kwasy organiczne (poza octowym), oleje roślinne oraz średnio stężone kwasy, takie jak fosforowy, siarkowy, fluorowodorowy czy solny. Jest również odporny na działanie zasad i podchloryn. Brom, chlor oraz stężone kwasy, takie jak siarkowy, azotowy czy chlorosulfonowy.
Kauczuk polichloroprenowy (neopren) Wysoka odporność na działanie kwasów, zada, węglowodorów alifatycznych, alkoholi, nafty i benzyny, ozonu oraz olejów mineralnych. Chlorowane i aromatyczne rozpuszczalniki, kwasy stężone i utleniające, takie jak siarkowy, azotowy i chlorosulfonowy. Do tej grupy należą również ciekły chlor, podchloryn sodowy oraz chlorek tionylu.
Kauczuk butylowy Wykazuje odporność na kwasy nieograniczone, wodę utlenioną do 30%, roztwory zasad, fenole i alkohole, aniliny, nitrobenzen, estry i etery, ozon oraz kwasy organiczne. węglowodory alifatyczne zwłaszcza cykliczne, węglowodory chlorowane, dwusiarczek węgla, niektóre estry
Hypalon Odporność na działanie ozonu i ciekłych substancji chemicznych. Stężone kwasy utleniające. Materiał ten pęcznieje w rozpuszczalnikach aromatycznych i chlorowanych.
Viton Podwyższona odporność na działanie substancji chemicznych oraz kwasy stężone (np. dymiący kwas azotowy). Delikatnie pęcznieje pod wpływem działania chlorowanych i aromatycznych rozpuszczalników.
Polichlorek winylu (PVC) Odporność na kwasy i zasady oprócz stężonych kwasów utleniających. Stężone kwasy utleniające. Rozpuszczalniki wymywają zmiękczacze i rękawice ulegają zesztywnieniu.
Polialkohol winylowy (PVA) Odporność na działanie benzyny oraz większości rozpuszczalników organicznych, chlorowanych (trichloroetylen), aromatycznych (ksylen i benzen), a także tłuszczów, olejów i ozonu. Woda

Z naszej obszernej oferty rękawic, pomożemy dobrać ochronę adekwatną do zagrożeń, wymagań materiałowych i konstrukcyjnych, a także cenowych.

Przy odpowiednim wyborze rękawicy roboczej niezwykle ważny jest staranny dobór parametrów ochronnych. Pomogą w tym oznaczenia - piktogramy, które zamieszczane są na wierzchu części grzbietowej albo wewnątrz na wszywce.

Szczególnej uwagi wymagają zagrożenia, których skutki mają nieodwracalny charakter, spowodowany np. działaniem sił zewnętrznych mechanicznych jak otarcie, przecięcie, rozerwanie i przekłucie ostrym przedmiotem.

Działanie agresywnych związków chemicznych może powodować również trwałe uszkodzenia, dlatego w tabeli odporności zamieszczone są wyniki testów na poszczególne substancje.

Inne zagrożenia stwarza wysoka temperatura, bezpośrednie działanie ognia, odpryski stopionego metalu, często spotykane podczas prac spawalniczych i pokrewnych.

W rękawiczkach medycznych oprócz parametrów mechanicznych, niezwykle istotna jest ochrona dłoni przed mikroorganizmami oraz chemią używaną przy zabiegach szpitalnych czy laboratoryjnych.

Specyficzne czynniki jak wibracja, niska temperatura, skażenie radioaktywne, ryzyko porażenia prądem posiadają inne reguły badawcze. Odrębne są także wymagania dla ochrony produktu przed elektrycznymi ładunkami statycznymi ESD.

W dopuszczeniu do kontaktu z żywnością niezwykle ważną cechą jest wpływ materiałów na pożywienie szczególnie zawarte w nich tłuszcze roślinne i zwierzęce.

Poniżej zamieszczamy tabele z normami CE i przyporządkowanymi im symbolami. Piktogramy graficznie są na tyle uniwersalne, że nie stanowią problemu z identyfikacją zagrożenia.

W tabeli z opisem znajdziecie rozwinięcie wymagań, parametrów testowych, poziomów ochrony i inne przydatne informacje. Należy pamiętać, że w przypadku doboru ochron w kategorii 3, zalecana jest konsultacja z inspektorem BHP. Zapraszamy do lektury.

Symbol normy

Piktogram

Opis

EN 420  

Norma EN420 obliguje wszystkie rękawice ochronne do zgodności z jej wymaganiami. Ustala ogólne wymagania dotyczące konstrukcji, projektowania, metody testowania rękawic. Odporność użytych materiałów na przenikanie wody, niezawodność, komfort, skuteczność oznakowania i informacji dostarczonych przez producenta.

EN 388 (abcd)

Norma EN388 specyfikuje wymagania, metody testowania, oznakowanie,dostarczenie informacji dla rękawic ochronnych przeciwko ryzykom mechanicznym, spowodowanym przez:

Otarcie symbol "a", Przecięcie "b", Rozerwanie "c", Przekłucie "d".

  Poziom (klasa) 1 Poziom (klasa) 2 Poziom (klasa) 3 Poziom (klasa) 4 Poziom (klasa) 5
Odporność na otarcie (ilość cykli) 100 500 2000 8000 -
Odporność na przecięcie (indeks) 1,2 2,5 5 10 20
Odporność na rozerwanie (w N) 10 25 50 75 -
Odporność na przekłucie (w N) 20 60 100 150 -

 

EN 374-1

Norma EN 374-1 określa wymagania dla rękawic chroniących przed niewielkimi zagrożeniami chemicznymi np. chemia gospodarczą nieagresywną. Prosta ochrona chemiczna. Oznaczenie dla rękawic wodoszczelnych, zapewniających niewielką ochronę przed zagrożeniami chemicznymi.

EN 374-2

Norma EN374-2 dotyczy rękawic chroniących przed zagrożeniami bakteriologicznymi. Norma określa metodę badań odporności ścianek rękawic przed związkami chemicznymi i/lub mikroorganizmami. Mowa tu o tzw. przepuszczalności rękawic. Dana właściwość może mieć poziom od 0 - do 1. Badanie ilości jednostek dla ustalenia akceptowalnego poziomu jakości AQL, może przybierać poziomy:

POZIOM

AQL-akceptowalny poziom jakości

Ilość wad na 100 jednostek

1

4,0

< 4,0

2

1,5

< 1,5

3

0,65

< 0,65

 

EN 374-3 (abc)

 

Norma EN374-3 specyfikuje wymagania, metody testowania, oznakowanie,dostarczenie informacji dla rękawic ochronnych przeciwko chemikaliom. Pełna odporność chemiczna rękawic. Norma dotyczy wyznaczenia odporności tworzyw wchodzących w skład rękawic na permeację i przepuszczanie potencjalnie niebezpiecznych związków chemicznych z wyjątkiem gazów. Przepuszczalność 0-1. Permeacja (tu zdolność przenikania cząsteczkowego chemikalii przez materiał rękawicy), wartości od 0-6.

POZIOM

PERMEACJA

1

≥ 10 min.

2

≥ 30 min.

3

≥ 60 min.

4

≥ 120 min.

5

≥ 240 min.

6

≥ 480 min.

Gdzie kody literowe oznaczają testowe związki chemiczne:

Kod literowy

Substancja testowa

Nr CAS

KLASA

A

Metanol

67-56-1

Alkohol pierwszorzędowy

B

Aceton

67-64-1

Keton

C

Acetonitryl

75-05-8

Nitryl

D

Dwuchlorometan

75-09-2

Parafina chlorowana

E

Dwusiarczek węgla

75-15-0

Związek organiczny zawierający siarkę

F

Toluen (metylobenzen)

108-88-3

Węglowodór aromatyczny

G

Dwuamina etylenu

109-89-7

Amina

H

Czterowodorofuran (THF)

109-99-9

Związki heterocykliczne i eteryczne

I

Octan etylu

141-78-6

Ester

J

n-Heptan

142-82-5

Węglowodór alifatyczny

K

Wodorotlenek sodu 40%

1310-73-2

Zasada nieorganiczna

L

Kwas siarkowy 96%

7664-93-9

Kwas nieorganiczny

 

EN 407 (abcdef)

Norma EN407 (abcdef) specyfikuje wymagania, metody testowania, oznakowanie, dostarczenie informacji dla rękawic ochronnych przeciwko ryzyku, spowodowanym przez ogień oraz wysoką temperaturę: kolejne parametry a, b, c, d, e, f wskazują odpowiednio na:

Kod literowy Opis Wartości
a niepalność ( mozliwość zapalenia) 0-4
b odporność na ciepło (ciepło kontaktowe) 0-4
c odporność na ciepło konwekcyjne 0-4
d odporność na promieniowanie cieplne 0-4
e małe rozpryski płynnego metalu 0-4
f duże rozpryski metalu, przyjmuje wartości 0-4

Poziomy ochrony mogą osiągać następujące wartości:

Poziom

Temperatura kontaktu

Czas do wystąpienia progu bólu w sekundach

1

100°C

≥15

2

250°C

≥15

3

350°C

≥15

4

500°C

≥15

EN 12477 (A,B)

Rękawice ochronne dla spawaczy
Są to produkty, które zaliczają się do II kategorii środków ochronnych zgodnie z zapisami dyrektywy 89/686/EWG.
Norma ta określa wymogi dotyczące rękawic wykorzystywanych do ochrony rąk podczas procesów spawania, cięcia, a także procesów pokrewnych, które zostały opisane w normie zharmonizowanej EN 12477:2001 (krajowy odpowiednik: PN-EN 12477:2005), a także zmianie do tej normy: EN 12477:2001/A1:2005 (krajowy odpowiednik: PN-EN 12477:2005/A1:2007).
Ocenia się, że rękawice spawalnicze zgodne z powyższą normą spełniają podstawowe wymogi dyrektywy 89/686/EWG związane z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia.
Produkty te przeznaczone są dla spawaczy i mają chronić ręce oraz nadgarstki przed działaniem drobnych rozprysków stopionego metalu, ciepłem konwekcyjnym, oparzeniami wynikającymi z krótkotrwałego kontaktu z płomieniem bądź gorącą powierzchnią, jak również przed promieniowaniem ultrafioletowym emitowanym przez łuk. Mają również chronić przed czynnikami mechanicznymi, takimi jak obtarcia, przekłucia czy przecięcia.
Norma EN 12477:2001 dzieli robocze rękawice ochronne na dwie główne grupy:
• typ A,
• typ B.


Rękawice spawalnicze typu B są wykorzystywane przede wszystkim w trakcie prac wymagających dużej zręczności, np. spawania TIG. Spełniają one bowiem najwyższy poziom wymogów dotyczących zręczności, porównując je z produktami z kategorii A. Jednocześnie jednak wymagania dotyczące właściwości ochronnych zachowane są na niższym poziomie. W pozostałych procesach spawania można z powodzeniem wykorzystywać rękawice ochronne z grupy A charakteryzujące się właściwościami ochronnymi na wyższym poziomie. Warto jednak nadmienić, że określone modele mogą jednocześnie spełniać wymagania dla typu A i typu B.

Norma EN12477 specyfikuje wymagania, metody testowania, oznakowanie, dostarczenie informacji dla rękawic ochronnych przeciwko ryzyku i zagrożeniami występującymi przy spawaniu ręcznym metali, cięciu i technikach pokrewnych. Rękawice spawalnicze klasyfikuje się w dwóch rodzajach:

B - wymagana jest dobra chwytność, A - dla innych metod spawalniczych

Odporności na:

Test według norm CE Minimalne wymagane w teście
  EN12477-A EN12477-B
Ścieranie EN388 2 1
Przecięcie EN388 1 1
Rozdarcie EN388 2 1
Przebicie EN388 2 1
Palność EN407 3 2
Rezystancję cieplną EN407 1 1
Ciepło konwekcyjne EN407 2 0
Małe odpryski stopionego metalu EN407 3 2
Manualność / Zręczność EN420 1 4

 

EN 10819

Norma EN10819 określa wymagania, metody testowania, oznakowanie, dostarczenie informacji dla rękawic ochronnych przeciwko ryzyku, spowodowanym przez drgania (wibrację) występujące przy obsłudze maszyn i urządzeń jak młoty, ubijaki, prasy i inne.

Produkty przeznaczone do pracy w miejscach, gdzie występują drgania oraz wstrząsy mechaniczne oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne. Norma ta określa metody pomiaru laboratoryjnego, a także sposób analizy danych i przygotowywania protokołów badań współczynnika przenoszenia drgań dla rękawic w warunkach przenoszenia drgań rękojeści testowej na dłoń (zakres częstotliwości od 31,5 do 250 Hz). Norma ta opisuje wymagania związane z wykonywaniem testów w obszarze dłonicy, nie dotyczy natomiast przeprowadzania testów w obszarze palców. Mimo tego istnieje wymóg, aby materiał antywibracyjny pokrywał również powierzchnię palców.
Narażenie organizmu na drgania mechaniczne, które są przenoszone przez kończyny górne, może spowodować zmiany chorobowe w następujących układach:
• nerwowy, w tym przypadku może dojść do zaburzeń czucia dotyku, wibracji i temperatury, mogą pojawić się dolegliwości, takie jak mrowienie lub drętwienie palców, całej dłoni, a nawet całych kończyn górnych,
• krwionośny (naczyniowy), w tym przypadku może dojść do napadowego zaburzenia krążenia krwi w palcach dłoni, a także do blednięcia opuszków, czyli tzw. choroby białych palców,
• kostno-stawowy, w tym przypadku może dojść do zniekształcenia szpar stawowych, zmian w okostnej oraz utkaniu kostnym. Dochodzi także do zwapnienia torebek stawowych. Zespół powyższych zmian nazywany jest "zespołem wibracyjnym" i w wielu krajach (także w Polsce) należy do grupy chorób zawodowych. Aby zapobiec lub ograniczyć negatywne skutki wibracji zalecane jest stosowanie właśnie roboczych rękawic antywibracyjnych. Ich użytkowanie nie tylko ogranicza drgania przechodzące z narzędzi do rąk operatora, ale również zabezpiecza dłonie przed wilgocią i zimnem, a więc czynnikami, które mogą dodatkowo wzmacniać skutki drgań i przyspieszyć pojawienie się pierwszych symptomów choroby wibracyjnej. Produkty te ujęte zostały w wykazie środków ochrony indywidualnej, które podlegają obowiązkowej certyfikacji. Wyłącznie wyroby posiadające odpowiedni certyfikat powinny być dopuszczone do użytkowania.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI

OZNACZENIE

SPEKTRUM

WYMÓG NORMY

Niski

TRT

< 31,5 Hz

-

Średni

TRM

31,5-200 Hz

< 1,0

Wysoki

TRH

200-1250 HZ

< 0,6

 

EN 511

 

 

 

 

Norma EN 511 określa wymagania, metody testowania, oznakowanie, dostarczenie informacji dla rękawic ochronnych przeciwko ryzyku, spowodowanym przez niską temperaturę oraz przenikające ciecze.

Symbol Opis Możliwe wartości
a odporność na zimno konwekcyjne 0-4
b odporność na zimno kontaktowe 0-4
c nieprzemakalność dla cieczy 0 lub 1

 

EN 1082

Norma EN 1082 określa wymagania, metody testowania, oznakowanie, dostarczenie informacji dla rękawic ochronnych przeciwko ryzyku przekłucia lub przecięcia w wyniku kontaktu z ostrymi nożami.
EN 1082-1


Rękawice oraz ochrony ramion z plecionki pierścieni. Jest to norma określająca wymogi związane z konstrukcją, odpornością, właściwościami użytkowymi, a także masą, znakowaniem, mocowaniem oraz sposobem użytkowania. Wskazuje ona również prawidłowe metody badań. Obejmuje swoimi przepisami produkty z plecionki pierścieni, elementów metalowych i tworzyw sztucznych, które są przeznaczone do pracy nożami ręcznymi.
Wyroby, które spełniają te normy muszą być bezwzględnie stosowane w sytuacji gdy pracownik obsługuje ostro zakończony nóż i istnieje niebezpieczeństwo bezpośredniego kontaktu ręki z narzędziem. Zaleca się wówczas stosowanie rękawic roboczych o podwyższonej ochronie przed przecięciami, które wykonane są z plecionki pierścieni metalowych. Są to produkty nakładane na rękę, która nie trzyma noża w trakcie wykonywania określonych czynności. Wyroby te w większości przypadków wykonane są ze stali nierdzewnej i mogą być zakończone krótkim lub długim mankietem. Należy pamiętać o tym, aby akcesoria te dopasowywać odpowiednio do rozmiaru ręki, po to by zapewnić maksymalną ochronę. Bardzo często pod modele z plecionki zakłada się bawełniane rękawice wampirki (np. Dragon) lub inne, dzięki czemu znacząco podnosi się komfort pracy.
EN 1082-2


Rękawice oraz ochrony ramion wykonane z materiałów innych niż plecionka pierścieni.
Zapisy zawarte w tej normie określają wymogi związane z projektowaniem, odpornością na przekłucia i przecięcia, a także właściwościami ergonomicznymi. Dotyczy wyrobów przeznaczonych do ochrony dłoni, ramion i przedramion, które wykonane są z innych materiałów niż plecionka pierścieni, tworzywo sztuczne czy sztywny metal, a jednocześnie zapewniają mniejszą ochronę przed ukłuciami i przecięciami niż wyroby wymienione w normie EN 1082-1. To produkty przeznaczone na stanowiska pracy, w których nóż jest ostro zakończony i używa się go wyłącznie do cięcia w miejscach oddalonych od dłoni i ramion
EN 1082-3


Rękawice oraz ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi. Norma ta określa wymogi dotyczące badań odporności na przecięcie lub efekty uderzeń, tkanin, skóry oraz innych materiałów.
EN 381-7


Norma EN 381-7 określa wymagania, metody testowania, oznakowanie, dostarczenie informacji dla rękawic ochronnych przeciwko ryzyku przecięciu rąk piłą łańcuchową.
Rozporządzenie 1935/2004

Rozporządzenie 1935/2004 to europejska regulacja dotycząca bezpieczeństwa materiałów i przedmiotów wchodzących w kontakt z żywnością, unormowana przez DG Sanco (Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów) będąca komórką organizacyjną Komisji Europejskiej. Parametry materiałów mających kontakt z żywnością reguluje rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1935/2004. Produkty spełniające wymagania rozporządzenia posiadają oznakowanie w postaci piktogramu kieliszek i widelec.

EN 60903

Norma EN-60903 określa wymagania, metody testowania, oznakowanie, dostarczenie informacji dla rękawic ochronnych elektroizolacyjnych przeciwko ryzyku porażenia prądem podczas prac pod napięciem. Są to wyroby wykonane z materiału izolacyjnego przeznaczone do prac pod napięciem. Norma ta określa wymogi dla produktów z materiału izolacyjnego, modeli pięcio- i trójpalcowych, wykorzystywanych najczęściej razem z ochronnymi rękawicami skórzanymi nakładanymi na rękawice izolacyjne, celem ich mechanicznego wzmocnienia. W normie tej określone są klasy oraz kategorie produktów, wymogi fizyczne, a także zakres oraz metody badań elektrycznych, cieplnych i mechanicznych.
Robocze rękawice elektroizolacyjne przeznaczone są do ochrony rąk przed porażeniami prądem elektrycznym do 1kV. Jeśli mamy do czynienia z wyższym napięciem, możliwe jest ich stosowanie jedynie jako sprzęt pomocniczy. Wyroby z materiału izolacyjnego wykorzystywane do prac pod napięciem podzielono na 6 klas, które różnią się od siebie właściwościami elektrycznymi. Każdej z tych klas odpowiada konkretna wartość napięcia probierczego.

Klasa rękawic elektroizolacyjnych Napięcie probiercze przemienne w [kV] Napięcie probiercze stałe wartość średnia w [kV]
00 2,5 4
0 5 10
1 10 20
2 20 30
3 30 40
4 40 60

Wartości maksymalne napięcia użytkowania rękawic elektroizolacyjnych

Klasa rękawic elektroizolacyjnych Napięcie przemienne
wartość skuteczna kV
Napięcie stałe
kV
00 0,50 0,75
0 1,00 1,5
1 7,50 11,25
2 17,00 25,50
3 26,50 39,75
4 36,00 54,00

Dodatkowe kategorie właściwości specjalnych

Symbol literowy Odporności fizykochemiczne rękawic na działanie:
A kwasu
H oleju
Z ozonu
R kwasu, oleju, ozonu
C skrajnie niskiej temperatury

 

EN 421


Norma EN421 określa wymagania, metody testowania, oznakowanie, dostarczenie informacji dla rękawic chroniących przed promieniowaniem jonizującym i skażeniem radioaktywnym. Aby rękawica spełniała wymagania, musi być odporna na ciecze oraz przejść test na przenikanie określony przez normę EN 374.

EN 61340


Norma EN61340 określa wymagania, metody testowania, oznakowanie, dostarczenie informacji dla rękawic chroniących przyrządy elektroniczne przed elektrycznością statyczną, wymagania ogólne. Dotyczy produkcji, przetwarzania, montażu, instalowania, pakowania, eksploatacji, wszelkich kontroli związanych z obsługą elektrycznych i elektronicznych elementów, zespołów i urządzeń, wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne o napięciu progowym 100 V Modelu Ciała Człowieka lub większym.

EN 1149-1

Norma EN1149-1 rękawice antyelektrostatyczne Należą do grupy odzieży ochronnej o właściwościach elektrostatycznych. Norma określa minimalne wymogi elektrostatyczne, a także metody prób dla rękawic ochronnych i odzieży odpowiedzialnych za rozpraszanie elektryczności statycznej w celu zapobiegnięcia powstawania iskier mogących doprowadzić do powstawania pożaru. Wymogi te jednak nie są wystarczające w łatwopalnym otoczeniu, które jest wzbogacone w tlen.
Opisana metoda badań nie może być również zastosowana w przypadku tkanin z włóknami zawierającymi przewodzące rdzenie. Normy tej nie stosuje się również w przypadku napięć występujących w sieci.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium