Normy odzieży roboczej

Odzież robocza i ochronna

Jest to kategoria powszechnie stosowanych produktów przeznaczonych do ochrony osobistej, które zabezpieczają ciało pracownika przed skutkami częstych zagrożeń występujących na danym stanowisku. Kierując się zapisami dyrektywy 89/686/EWG dotyczącej wymogów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w zakresie stosowanych środków ochrony osobistej na stanowisku pracy, wprowadzono podział produktów na 3 kategorie bezpieczeństwa. Każda z nich różni się poziomem ryzyka na jakie może być narażony pracownik odpowiadający za wykonywanie konkretnych czynności. Poniżej znajdą Państwo szczegółowy opis kategorii:

 

KATEGORIA I
W tej grupie znajduje się odzież ochronna, która zabezpiecza przed minimalnymi zagrożeniami. Wyróżnia się podstawową konstrukcją, natomiast ocena samego poziomu ich skuteczności uzależniona jest od oceny pracownika, który je wykorzystuje. Kiedy mamy do czynienia ze wzrostem określonego rodzaju zagrożenia, skutki mogą być przewidywane przez pracownika w odpowiednim czasie. Do pierwszej kategorii zalicza się odzież roboczą, a także wszelkie ubrania wykonane z materiałów ochronnych, takich jak tkaniny trudnopalne, pyłochłonne czy chroniące przed kwasami. Nie podlegają one ocenie zgodności wykonywanej przez jednostki notyfikowane. W kategorii I znalazły się przede wszystkim ubrania chroniące przed:

 • Powierzchniowymi uszkodzeniami mechanicznymi,
 • Czynnikami atmosferycznymi, takimi jak deszcz czy chłód,
 • Nieszkodliwymi dla zdrowia człowieka zabrudzeniami, których skutki można w łatwy sposób odwrócić,
 • Zagrożeniami związanymi z wysoką temperaturą i skutkami gorąca, przy założeniu ograniczonego stopnia zagrożenia.

 

KATEGORIA II
Na tę grupę składają się wszystkie ubrania, które nie należą do kategorii środków ochrony przed minimalnym zagrożeniem, ani chroniących przed zagrożeniami życia lub zdrowia. Kategoria II to odzież chroniąca przed określonymi czynnikami, nie zagrażającymi życiu lub zdrowiu i nie powodującymi uszczerbków na zdrowiu użytkowników. Wśród produktów należących do tej grupy znajdują się:

 • Odzież ostrzegawcza wykorzystywana przede wszystkim przez służby drogowe,
 • Odzież chroniąca przed przecięciami,
 • Odzież ograniczająca zagrożenia występujące w trakcie spawania lub pokrewnych czynności.

 

KATEGORIA III
To grupa, w której znajduje się odzież ochronna wyróżniająca się złożoną konstrukcją, przeznaczona do ochrony przed zagrożeniami życia lub zdrowia użytkowników. To kategoria odzieży specjalistycznej, której celem jest ochrona przed czynnikami mogącymi doprowadzić do najgroźniejszych skutków dla pracowników, a których jednocześnie nie można zidentyfikować w odpowiednim czasie. Wśród tych ubrań znajdują się:

 • Odzież, która chroni przed bardzo niskimi temperaturami, na poziomie poniżej 50°C,
 • Specjalistyczne kombinezony chroniące przed skutkami działania substancji chemicznych,
 • Odzież przeznaczona do pracy pod wysokim napięciem, których właściwości zależne są od impregnacji, grubości czy odpowiedniego splotu włókien, a także sposobu ich wykonania (np. obecność specjalnych szwów),
 • Odzież mająca za zadanie chronić użytkownika przed płomieniami, promieniowaniem jonizującym, znacznymi rozpryskami gorących substancji, jak również temperaturą przekraczającą 100°C.

 

Grupa ta dzieli się ze względu na ochraniany element ciała na trzy podkategorie:

 • Nakrycia głowy,
 • Odzież odpowiedzialna za ochronę tułowia,
 • Odzież odpowiedzialna za ochronę konkretnych części tułowia.

 

Odzież ochronna niezależnie od kategorii musi spełniać wymogi ustalone przez normę EN340 w zakresie znakowania. W wypadku posiadania specjalistycznych właściwości ochronnych, a więc zgodności z innymi normami, jest to zaznaczone przy pomocy piktogramów lub numerów norm.

 

 Symbol Normy  Piktogram  Opis
EN 342

en-342-ochrona-przed-chlodem

Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed chłodem

Jest to norma dotycząca zestawów odzieży oraz innych wyrobów odzieżowych chroniących przed zimnem. Określa szczegółowo właściwości odzieży chroniącej przed wpływem temperatury niższej niż -5°C. W tym przypadku mamy do czynienia z dwoma rodzajami ochron:
- komplety odzieżowe
- artykuły odzieżowe

 EN 343

logo-en-343 

 Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed deszczem

Norma ta dotyczy odzieży ochronnej, której zadaniem jest zabezpieczanie użytkownika przed wpływem trudnych warunków atmosferycznych, silnym wiatrem i zimnem powyżej -5°C.
Symbol A określa odporność na przenikanie wody, a więc poziom nieprzemakalności odzieży.
Symbol B określa paroprzepuszczalność pary wodnej, a więc poziom oddychalności odzieży.
Symbol X określa odporność na przesiąkanie wody (skala od 1 do 3)
Symbol Y określa opór pary wodnej (skala od 1 do 3)

 EN 1149

 en-1149-ochrona-przed elektrycznoscią-statyczna

 Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed elektrycznością statyczną

Norma EN 1149-1 określa metody badania rezystywności powierzchniowej. Jej zadaniem jest ustalenie minimalnych wymogów elektrostatycznych oraz metod prób dla odzieży ochronnej, która rozprasza elektryczność statyczną w celu uniknięcia powstawania iskier niosących ze sobą ryzyko powstania pożaru. Wymogi te nie wystarczają jednak w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z otoczeniem łatwopalnym, wzbogaconym w tlen, natomiast metoda badań nie może być wykorzystana w stosunku do tkanin z włóknami zawierającymi przewodzący rdzeń. Forma ta nie jest wykorzystywana również przy napięciach występujących w sieciach.
Norma EN 1149-3 określa metody badań do pomiaru zaniku ładunku. Zawarte są w niej metody analizy procesu odpływu ładunku elektrostatycznego z powierzchni materiału. Techniki te wykorzystywane są w stosunku do wszelkich materiałów, łącznie z materiałami jednorodnymi i niejednorodnymi, a także tymi, które zawierają włókna przewodzące powierzchniowo i włókna z rdzeniem przewodzącym.
Norma EN 1149-5 określa wymogi konstrukcyjne i materiałowe odzieży ochronnej. Zawarte są w niej wszelkie wymagania związanie ze sposobem oznakowania odzieży oraz treści instrukcji od producentów. Materiał jest klasyfikowany jako rozpraszający ładunek elektryczny w momencie gdy:
t 50 < 4 s lub S > 0.2
t 50 - to czas połowicznego zaniku ładunku, który został wytworzony na materiale metodą
indukcyjną.
S - to współczynnik ekranowania.


Rezystencja powierzchniowa jest mniejsza bądź równa 2.5 x 109 ? minimum po jednej stronie analizowanego materiału.

Jeżeli mamy do czynienia z materiałami, które zawierają przędzę elektroprzewodzącą w postaci równoległych nitek bądź siatki, odległość pomiędzy nitkami elektroprzewodzącymi w jednym kierunku nie może
przekraczać 10 mm dla poszczególnych elementów odzieży.

W dokumencie tym określone są także wymogi związane z konstrukcją samej odzieży. Powinna ona pokrywać całe ciało w trakcie jej użytkowania, w tym zarówno w trakcie wykonywania standardowych czynności, jak i podczas schylania się. Dodatkowym zastrzeżeniem jest konieczność zapewnienia pełne swobody ruchów, nawet w pełnym zapięciu. Jeśli odzież wykonana jest z układu kilku tworzyw, materiał elektrostatyczny musi koniecznie stanowić jej zewnętrzną warstwę. Zapięcia wykonane z materiałów elektroprzewodzących, w tym między innymi guziki, zamki i zatrzaski mogą być zastosowane wyłącznie wtedy kiedy są przykryte materiałem antyelektrostatycznym.

Producent tego rodzaju odzieży ma obowiązek dołączenia do wyrobu instrukcji o odpowiedniej treści określającej sposób jej użytkowania i wszelkie metody zachowania zasad bezpieczeństwa w strefach zagrożonych wybuchami lub w pobliżu materiałów łatwopalnych.

 EN 381

 en-381-ochrona-przed-poranieniem-pila-lancuchowa

 Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed poranieniem piłą łańcuchową
 EN 13998

en-13998-ochrona-przed-przekluciem-lub-przecieciem 

 Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed przekłuciem lub przecięciem
EN 1073-2 

en-1073-2-ochrona-przed skazeniem-substancjami-radioaktywnymi 

 Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed skażeniem substancjami radioaktywnymi

Norma ta określa wszelkie wymogi oraz metody badań związane z niewentylowaną odzieżą odpowiedzialną za ochronę użytkownika przed cząstkami promieniotwórczymi.

EN 14126 

 en-14126-ochrona-przed-niebezpiecznymi-mikroorganizmami

Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed niebezpiecznymi mikroorganizmami 

 EN 943-1

typ-1

 en-943-1-typ-1-odziez-gazoszczelna

Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed gazami 

EN 943-1

typ-2 

en-943-1-typ-2-odziez-niegazoszczelna 

 Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony nie przed gazami

 EN 14605

typ-3

 en-14605-ciekle-srodki-chemiczne-pod-cisnieniem Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed ciekłymi środkami chemicznymi pod ciśnieniem Typ 3 

 EN 14605

typ-4

 en-14605-ochrona-przed-aerozolami

Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed aerozolami w płynie Typ 4 

Dotyczy odzieży odpowiedzialnej za zabezpieczanie przed działaniem strumienia substancji chemicznej w postaci ciekłej. Powinna charakteryzować ją wysoka szczelność na przesiąkanie strumienia cieczy oraz przesiąkanie cieczy rozpylonej.

EN ISO

13982-1

en-iso-13982-1-ochrona-przed-chemikaliami-w-postaci-czastek-stalych Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed chemikaliami w postaci cząstek stałych (pyłów) Typ 5 

EN ISO 13034

en-iso-13034-ochrona-przed-cieklym-roztworem-chemicznym

Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed częściowym opryskiem ciekłym roztworem chemicznym Typ 6 

Norma ta określa wszelkie wymogi związane z odzieżą odpowiedzialną za ochronę w ograniczonym zakresie przed ciekłymi środkami chemicznymi

EN 14058

en-14058-ochrona-przed-zimnem

Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed zimnem 

Określa wymogi związane z wyrobami chroniącymi przed chłodem. Zostały w niej opisane wszelkie wymogi oraz metody dokładnych analiz artykułów odzieżowych, w tym: kurtek, spodni, bezrękawników czy płaszczy odpowiadających za ochronę przed skutkami niskiej temperatury. Odzież ta przeznaczona jest do użytku w warunkach umiarkowanego zimna, a więc od -5°C wzwyż, w celu zabezpieczenia skóry i organizmu przed miejscowym wychłodzeniem. Są stosowane zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz. Nie ma w tym przypadku obowiązku wykonywania odzieży z tkanin nieprzemakalnych lub wyróżniających się szczelnością na przesiąkanie wody.

EN 531

EN ISO 11612

en-531-ochrona-przed-goracem-oraz-plomieniem

Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed gorącem oraz płomieniem 

Odzież ochronna, która jest zgodna z tą normą musi spełniać wymogi związane z rozprzestrzenianiem się płomienia (kod A1 i/lub A2) oraz minimum jeden wymóg związany z czynnikami gorącymi (kody od B do F) na poziomie 1 lub więcej.
Cyfra przy kodzie literowym oznacza w praktyce poziom skuteczności zgodnie z EN ISO 11612:2008
Symbol A określa rozprzestrzenianie się płomienia
Symbol B określa ciepło konwekcyjne (w skali od 1 do 5)
Symbol C określa promieniowanie cieplne (w skali od 1 do 4)
Symbol D określa rozpryski stopionego aluminium (w skali od 1 do 3)
Symbol E określa rozpryski stopionego żelaza (w skali od 1 do 3)
Symbol F określa odporność na ciepło kontaktowe

EN 533

EN ISO 14116

en-531-ochrona-przed-goracem-oraz-plomieniem Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed rozprzestrzenianiem się płomienia 

EN ISO 11611

en-iso-11611-odziez-dla-spawaczy-i-zawodow-pokrewnych

 Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony dla spawacza oraz zawodów pokrewnych

Klasa 1 zapewnia ochronę przed mniej niebezpiecznymi technikami spawania oraz sytuacjami mogącymi doprowadzić do działania promieniowania cieplnego i rozprysków na niższym poziomie.
Klasa 2 zapewnia ochronę przed bardziej niebezpiecznymi technikami spawania oraz sytuacjami, które mogą doprowadzić do działania promieniowania cieplnego i rozprysków na wyższym poziomie.
Analiza rozprzestrzeniania się płomieni powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami normy EN ISO 15025, gdzie procedura A (kod A1) dotyczy zapaleń wewnętrznych, a procedura B (kod A2) dotyczy zapaleń krawędziowych.

EN 61482

en-61482-kontakt-z-lukiem-elektrycznym

 Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed kontaktem z łukiem elektrycznym

EN 61340

en-61340-esd-ochrona-przed-ladunkami-elektrostatycznymi

 Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed ładunkami elektrostatycznymi
EN 20471

en-471-odziez-ostrzegawcza-o-wysokiej-widocznosci

Norma odzieży roboczej ostrzegawczej o wysokiej widoczności do użytku profesjonalnego

Norma ta określa wymogi oraz metody badania. Znajdują się w niej wszelkie właściwości, którymi musi charakteryzować się odzież wykorzystywana do wzrokowego sygnalizowania obecności użytkownika, dzięki czemu możliwe jest jego szybkie wykrycie i zauważenie w niesprzyjających warunkach, jak również w każdych innych warunkach oświetleniowych w ciągu dnia i nocy oraz w świetle reflektorów pojazdów. Istnieją 3 klasy odzieży sygnalizacyjnej. Odzież ta koniecznie musi się składać z powierzchni materiału odblaskowego i materiału fluorescencyjnego. Dopuszcza się zastosowanie materiałów połączonych. Każda z trzech dostępnych klas ma inną powierzchnię minimalną wchodzącą w jej skład.

 

W sklepie BHP online Glovex znajdą Państwo najwyższej klasy odzież ochronną i roboczą. Zapewniamy wyjątkowo szeroki wybór. Wśród oferowanych przez nas produktów znajdują się miedzy innymi kombinezony w wyjątkowo korzystnych cenach. Każdy element ubioru dla pracowników przemysłowych czy budowlanych wykonany jest z najlepszych gatunkowo materiałów, które zapewniają wygodne, bezpieczne, a przede wszystkim długie użytkowanie.

Specjalistyczną ofertę uzupełniają kurtki, płaszcze, bezrękawniki, fartuchy czy czapki. Każdy produkt jest nie tylko trwały i estetycznie wykonany, ale charakteryzuje się również wszechstronnym zastosowaniem. Polecamy Państwu przeciwchemiczne kombinezony robocze odznaczające się wysoką odpornością na
chemikalia oraz zgodnością z określonymi normami i dyrektywami. Znajdująca się w naszej ofercie odzież robocza to także kolekcja dla kobiet. Prezentujemy komfortowe ogrodniczki, kamizelki, koszule, kurtki, czapki i wiele innych produktów.

W szerokim asortymencie sklepu BHP Glovex znalazły się ubrania odpowiedzialne za skuteczną ochronę głowy, twarzy, rąk, nóg, tułowia i innych części ciała. Ich wysoką jakość potwierdza zgodność z obowiązującymi normami oraz dyrektywami dotyczącymi ochrony i bezpieczeństwa w przemyśle czy na placach budowy. Z pewnością znajdą Państwo tutaj produkty, których poszukujecie i które w największym stopniu sprostają Państwa oczekiwaniom. To propozycja dla najbardziej wymagających Klientów, firm, instytucji i służb mundurowych. Szeroki asortyment, wysoka jakość oraz konkurencyjne ceny sprawiają, że nasza propozycja jest wyjątkowa. Jeśli chcą Państwo zasięgnąć opinii specjalisty dotyczącej odpowiednich produktów oraz norm, które powinny one spełniać, zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością
doradzimy i pomożemy w wyborze odpowiednich ubrań, które będą optymalnie dostosowane do Państwa potrzeba.

Należy pamiętać, że zapewnienie pracownikom bezpiecznych i wygodnych warunków pracy to obowiązek pracodawcy, ale również sposób na podniesienie wydajności i komfortu pracy całego zespołu. Dlatego też warto zadbać o to, aby zapewnić pracownikom dostęp do najlepszej jakościowo odzieży ochronnej i roboczej, która będzie służyła im niezawodnie przez długi czas.

Zapraszamy Państwa gorąco do zapoznania się z pełnym asortymentem sklepu Glovex oraz do składania zamówień na wybrane produkty.

Produkt dnia
Maska przeciwpyłowa JSP TYPHOON 335 FFP3V
Maska przeciwpyłowa JSP TYPHOON 335 FFP3V
16,97 zł 13,20 zł 13,80 zł 10,73 zł
szt.
Sandały robocze S1P SRC OS Bjert Sandal
Sandały robocze S1P SRC OS Bjert Sandal
160,65 zł 124,96 zł 130,61 zł 101,59 zł
Rękawice skóra/jersey lico koza RLTOPER-GREEN
Rękawice skóra/jersey lico koza RLTOPER-GREEN
14,97 zł 12,17 zł
Trzewiki damskie CRV FARMER LADY
Trzewiki damskie CRV FARMER LADY
193,04 zł 150,13 zł 156,94 zł 122,06 zł
Rękawice neoprenowe CASPIA
Rękawice neoprenowe CASPIA
5,31 zł 4,32 zł
Rękawice przeciwprzecięciowe teXXor 1972 nakrapiane PCV
Rękawice przeciwprzecięciowe teXXor 1972 nakrapiane PCV
24,77 zł 17,96 zł 20,14 zł 14,60 zł
Skarpety Coolmax-Active Texxor 6910
Skarpety Coolmax-Active Texxor 6910
20,53 zł 16,69 zł
Rękawice spawalnicze teXXor 1210 KRAKATAU
Rękawice spawalnicze teXXor 1210 KRAKATAU
18,20 zł 14,80 zł
PAR.
Rękawice przeciwprzecięciowe RJ-KEVLARDOT
Rękawice przeciwprzecięciowe RJ-KEVLARDOT
17,26 zł 13,63 zł 14,03 zł 11,08 zł
Przeciwdeszczowy płaszcz Pcv Fridrich&Fridrich BE-06-001 Wyprzedaż
Przeciwdeszczowy płaszcz Pcv Fridrich&Fridrich BE-06-001 Wyprzedaż
18,75 zł 15,97 zł 15,24 zł 12,98 zł
szt.
Koszula typu Polo MICHAEL
Koszula typu Polo MICHAEL
21,60 zł 16,80 zł 17,56 zł 13,66 zł
Spodnie Robocze Krótkie 3/4 LUXY PATRIK
Spodnie Robocze Krótkie 3/4 LUXY PATRIK
46,54 zł 46,54 zł 37,84 zł 37,84 zł
Trzewiki robocze Safety Steel Chrome S3
Trzewiki robocze Safety Steel Chrome S3
202,67 zł 164,77 zł
Półmaska przeciwpyłowa 3M 8312 FFP1V
Półmaska przeciwpyłowa 3M 8312 FFP1V
11,24 zł 8,75 zł 9,14 zł 7,11 zł
szt.
Rękawice powlekane ciężkim nitrylem teXXor 2321
Rękawice powlekane ciężkim nitrylem teXXor 2321
11,87 zł 10,11 zł 9,65 zł 8,22 zł
Przeciwhałasowe stopery ED 4FIT SNR-27dB - pudełko
Przeciwhałasowe stopery ED 4FIT SNR-27dB - pudełko
5,65 zł 4,59 zł
KPL.
Rękawice spawalnicze teXXor 1204 TAUPO
Rękawice spawalnicze teXXor 1204 TAUPO
15,28 zł 12,42 zł
PAR.
Rękawice przeciwprzecięciowe RBLACKCUT
Rękawice przeciwprzecięciowe RBLACKCUT
24,00 zł 19,51 zł
PAR.
Rękawice wzmacniane skórą lico świńską 88 Pawa Jay
Rękawice wzmacniane skórą lico świńską 88 Pawa Jay
9,88 zł 9,42 zł 8,03 zł 7,66 zł
Rękawice nitrylowe SHOWA 730
Rękawice nitrylowe SHOWA 730
6,88 zł 5,59 zł
Okulary ochronne iSpector Nellore IS
Okulary ochronne iSpector Nellore IS
34,24 zł 27,84 zł
Okulary CXS PANTHERA SMOKE Polaryzacyjne
Okulary CXS PANTHERA SMOKE Polaryzacyjne
36,37 zł 29,57 zł
szt.
Okulary ochronne Jsp M9700 Sports Clear UV400
Okulary ochronne Jsp M9700 Sports Clear UV400
14,81 zł 12,04 zł
szt.
Rękawice robocze wzmacniane skórą licową FH Acuta Yellow
Rękawice robocze wzmacniane skórą licową FH Acuta Yellow
15,20 zł 12,87 zł 12,36 zł 10,46 zł
PAR.
Rękawice powlekane PCV 40 cm teXXor 2172
Rękawice powlekane PCV 40 cm teXXor 2172
7,44 zł 6,05 zł
PAR.
Trzewiki robocze 5131 ruNNex LightStar kat.S1P
Trzewiki robocze 5131 ruNNex LightStar kat.S1P
286,12 zł 232,62 zł
Spodnie robocze do pasa Emerton
Spodnie robocze do pasa Emerton
71,89 zł 58,45 zł
Sandały robocze Stone Nefrit S1
Sandały robocze Stone Nefrit S1
65,29 zł 53,08 zł
Rękawice ocieplane powlekane gumą Topline teXXor 2200
Rękawice ocieplane powlekane gumą Topline teXXor 2200
9,80 zł 7,98 zł 7,97 zł 6,49 zł
Rękawice dziane nakrapiane RJ-DYNADOT
Rękawice dziane nakrapiane RJ-DYNADOT
28,55 zł 23,21 zł
Rękawice przeciwprzecięciowe Cita-PU
Rękawice przeciwprzecięciowe Cita-PU
9,64 zł 7,84 zł
Podkoszulek długi rękaw ALLYN Long Sleeve
Podkoszulek długi rękaw ALLYN Long Sleeve
41,96 zł 34,81 zł 34,11 zł 28,30 zł
Trzewiki robocze Fridrich&Fridrich SC-03-006 FULDA
Trzewiki robocze Fridrich&Fridrich SC-03-006 FULDA
104,98 zł 84,78 zł 85,35 zł 68,93 zł
Półmaska filtrująca FFP1V + związki kwaśne 3M 9915
Półmaska filtrująca FFP1V + związki kwaśne 3M 9915
14,71 zł 14,71 zł 11,96 zł 11,96 zł
szt.
Rękawice powlekane nitrylem Showa 376R Nitrile Foam Grip
Rękawice powlekane nitrylem Showa 376R Nitrile Foam Grip
15,88 zł 15,88 zł 12,91 zł 12,91 zł
Kombinezon malarski JSP MARTCARE biały
Kombinezon malarski JSP MARTCARE biały
9,88 zł 9,88 zł 8,03 zł 8,03 zł
Koszula flanelowa ocieplana LEGGA
Koszula flanelowa ocieplana LEGGA
62,57 zł 59,13 zł 50,87 zł 48,07 zł
Trzewiki robocze teXXor 6320 Monaco kat.S3
Trzewiki robocze teXXor 6320 Monaco kat.S3
85,87 zł 69,81 zł
Rękawice bawełna białe kropka RMICRONCOT
Rękawice bawełna białe kropka RMICRONCOT
2,68 zł 2,18 zł
Rękawice wzmacniane mechanik Ardon HENRY
Rękawice wzmacniane mechanik Ardon HENRY
25,85 zł 21,02 zł
Szelki bezpieczeństwa Jsp Spartan 1-punktowe FAR0301
Szelki bezpieczeństwa Jsp Spartan 1-punktowe FAR0301
77,63 zł 63,11 zł
szt.
Koszula flanelowa robocza SATURN
Koszula flanelowa robocza SATURN
36,17 zł 29,41 zł
Trzewiki robocze Texxor 6322 Cannes S3 SRC
Trzewiki robocze Texxor 6322 Cannes S3 SRC
164,35 zł 133,62 zł
Spodnie ogrodniczki Sirius TRISTAN jasnoszare
Spodnie ogrodniczki Sirius TRISTAN jasnoszare
89,95 zł 59,00 zł 73,13 zł 47,97 zł
Okulary ochronne JSP M9800 PANOVIEW Smoke
Okulary ochronne JSP M9800 PANOVIEW Smoke
16,10 zł 13,09 zł
szt.
Półbuty robocze ochronne Rock Slate S1P HRO SRA
Półbuty robocze ochronne Rock Slate S1P HRO SRA
118,28 zł 96,16 zł
Ubranie robocze bluza + spodnie pas Desman
Ubranie robocze bluza + spodnie pas Desman
124,00 zł 100,81 zł
Rękawice butylowe SHOWA 874R
Rękawice butylowe SHOWA 874R
112,39 zł 91,37 zł
Okulary BHP ochronne iSpector Vernon
Okulary BHP ochronne iSpector Vernon
21,44 zł 21,44 zł 17,43 zł 17,43 zł
Rękawice spawalnicze Sandpiper Red
Rękawice spawalnicze Sandpiper Red
13,68 zł 11,12 zł
PAR.
Koszula flanelowa Tom
Koszula flanelowa Tom
37,72 zł 30,74 zł 30,67 zł 24,99 zł
Rękawice powlekane poliuretanem PU BRITA
Rękawice powlekane poliuretanem PU BRITA
1,43 zł 1,16 zł
Spodnie robocze Short Sirius Elias
Spodnie robocze Short Sirius Elias
69,19 zł 56,25 zł
Rękawice antywibracyjne Ansell VibraGuard® 07-112
Rękawice antywibracyjne Ansell VibraGuard® 07-112
303,29 zł 175,58 zł 246,58 zł 142,75 zł
Kask ochronny JSP EVO3 VNT WRH wentylowany
Kask ochronny JSP EVO3 VNT WRH wentylowany
38,77 zł 31,52 zł
Koszula flanelowa ocieplana z kapturem Tom Winter
Koszula flanelowa ocieplana z kapturem Tom Winter
66,68 zł 56,83 zł 54,21 zł 46,20 zł
Rękawice ocieplane wzmacniane skórą licową RLO
Rękawice ocieplane wzmacniane skórą licową RLO
7,44 zł 6,05 zł
PAR.
Przeciwhałasowe nauszniki Jsp Foldamuff Snr-28
Przeciwhałasowe nauszniki Jsp Foldamuff Snr-28
59,95 zł 59,95 zł 48,74 zł 48,74 zł
szt.
Trzewiki robocze CXS DOG Boxer S1
Trzewiki robocze CXS DOG Boxer S1
78,79 zł 64,06 zł
Rękawice spawalnicze dwoina 35 cm Merlin
Rękawice spawalnicze dwoina 35 cm Merlin
9,16 zł 7,45 zł
PAR.
Rękawice nitrylowe SHOWA 707FL
Rękawice nitrylowe SHOWA 707FL
5,58 zł 4,75 zł 4,54 zł 3,86 zł
T-shirt Sirius Theron
T-shirt Sirius Theron
24,28 zł 19,74 zł
Pochłaniacz gazowy A2 3M 6055 ESLI
Pochłaniacz gazowy A2 3M 6055 ESLI
32,87 zł 26,72 zł
szt.
Rękawice spawalnicze teXXor 1215 FIREFIGHTER I
Rękawice spawalnicze teXXor 1215 FIREFIGHTER I
18,63 zł 15,18 zł 15,15 zł 12,34 zł
PAR.
Rękawice bawełna beż wkład 35cm teXXor 1705
Rękawice bawełna beż wkład 35cm teXXor 1705
1,46 zł 1,19 zł
PAR.
Rękawice powlekane gumą Wampirki Standard
Rękawice powlekane gumą Wampirki Standard
0,80 zł 0,65 zł
Rękawice wzmacniane skórą licową STRAPER NYW
Rękawice wzmacniane skórą licową STRAPER NYW
13,76 zł 11,19 zł
PAR.
Rękawice medyczne lateksowe Dermagel® PF
Rękawice medyczne lateksowe Dermagel® PF
13,61 zł 12,60 zł
Rękawice przeciwprzecięciowe teXXor 2414
Rękawice przeciwprzecięciowe teXXor 2414
11,69 zł 9,50 zł
Półmaska przeciwpyłowa MAS-M-FFP2DV
Półmaska przeciwpyłowa MAS-M-FFP2DV
37,96 zł 30,86 zł
OP.
Pochłaniacz gazowy K1 3M 6054 par amoniaku
Pochłaniacz gazowy K1 3M 6054 par amoniaku
29,98 zł 22,76 zł 24,37 zł 18,50 zł
szt.
Rękawice przeciwprzecięciowe PU teXXor 2415
Rękawice przeciwprzecięciowe PU teXXor 2415
12,42 zł 10,10 zł
Szelki bezpieczeństwa Jsp Pioneer zestaw IPAF FAR1103
Szelki bezpieczeństwa Jsp Pioneer zestaw IPAF FAR1103
284,84 zł 231,58 zł
szt.
Obuwie ochronne trzewiki OS Brovst Ankle S3 SRC
Obuwie ochronne trzewiki OS Brovst Ankle S3 SRC
157,37 zł 125,15 zł 127,94 zł 101,75 zł
Rękawice powlekane gumą teXXor 2229
Rękawice powlekane gumą teXXor 2229
5,63 zł 4,80 zł 4,58 zł 3,90 zł
Rękawice wzmacniane skórą lico jasną teXXor 1166
Rękawice wzmacniane skórą lico jasną teXXor 1166
7,00 zł 5,69 zł
PAR.
Okulary ochronne JSP Eclipse Clear
Okulary ochronne JSP Eclipse Clear
19,61 zł 15,94 zł
szt.
Trzewiki robocze ocieplane S3 Tabernus G3122
Trzewiki robocze ocieplane S3 Tabernus G3122
152,96 zł 124,36 zł
Rękawice neoprenowe SHOWA CHM
Rękawice neoprenowe SHOWA CHM
8,41 zł 6,84 zł
Rękawice powlekane nitrylem szare RNIFO
Rękawice powlekane nitrylem szare RNIFO
3,69 zł 3,00 zł
Kask ochronny Jsp EVOlite Vnt
Kask ochronny Jsp EVOlite Vnt
49,83 zł 40,51 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium